Ph: (+91) 6358788352
Tel: 0265-2356636/37
Email: til_999@yahoo.com

Trisha Infrastucture Ltd.
1st floor Vrajshanti, 62, Vishvas colony,
Jetalpur road, Vadodara - 390005